Πιστοποίηση της BIOCANNA

Το Ινστιτούτο Επιθεώρησης Βιολογικών Υλικών (Organic Materials Review Institute, OMRI) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ειδικεύεται στον έλεγχο ουσιών για χρήση σε βιολογική παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση. Ο OMRI εκπροσωπείται ευρέως στη βιομηχανία καθώς στα μέλη του συγκαταλέγονται πιστοποιητές, καλλιεργητές, προμηθευτές, μεταποιητές, διακινητές, οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας των ζώων καθώς και περιβαλλοντικές ομάδες.

Ο έλεγχος των υλικών γίνεται με διαφάνεια και επανεξέταση από τρίτους και αφορά προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση.

Η σφραγίδα του OMRI® εξασφαλίζει την καταλληλότητα του προϊόντος για πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση.