Ο παρόν ιστότοπος, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτόν, αποτελούν πρωτοβουλία της εταιρείας CANNA International NV that is registered in Brussels, Belgium (Company number 0685.559.475), εφεξής: «CANNA».

Η πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό καθώς και η χρήση του υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και σε όλες τις σχετικές νομικές διατάξεις. Αποκτώντας πρόσβαση στον ιστότοπο και χρησιμοποιώντας τον, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους.

Αν δεν είστε κάτοικοι της Ελλάδας ή αν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε αμέσως αυτόν τον ιστότοπο.

Άρθρο 1: Γενικά

Η CANNA ειδικεύεται στις πωλήσεις προϊόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη λαχανοκομικών και ανθοκομικών προϊόντων. Η CANNA συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες νόμους των χωρών στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές.

Η CANNA πραγματοποιεί πωλήσεις μόνο σε εταιρείες εγγεγραμμένες στο τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της CANNA (συμπεριλαμβανόμενης και της αποδοχής των γενικών όρων της CANNA). Η CANNA επομένως ΔΕΝ πραγματοποιεί πωλήσεις σε ιδιώτες. Τα μόνα προϊόντα που πωλούμε σε ιδιώτες είναι τα προϊόντα προώθησης.

Άρθρο 2: Περιεχόμενο

Η CANNA συγκέντρωσε το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και θεωρεί ότι περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν τα προϊόντα, εφεξής αποκαλούμενα «Πληροφορίες». Οι Πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπο καθίστανται διαθέσιμες μόνο για σκοπούς ψυχαγωγίας και πληροφόρησης. Όλες οι Πληροφορίες ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 3: Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα αυτού του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων της πνευματικής ιδιοκτησίας κειμένων, βίντεο, εικόνων, σχεδίασης, αρχείων δεδομένων, φωτογραφιών και άλλου (κινούμενου ή στατικού) οπτικού υλικού, ηχητικού υλικού, μορφοτύπων, λογισμικού, εμπορικών σημάτων και επωνυμιών συμπεριλαμβανόμενων και των ονομάτων τομέα (domain names) και λοιπού υλικού, ανήκουν στην CANNA ή/και τον φορέα αδειοδότησής της. Δεν επιτρέπεται η διάθεση του ιστοτόπου σε τρίτους κατά κανέναν τρόπο, είτε ολόκληρου είτε μέρους του, ούτε η αντιγραφή του με άλλον τρόπο πλην της λήψης και προβολής μεμονωμένων αρχείων σε έναν μεμονωμένο υπολογιστή, ούτε η εκτύπωσή του.

Άρθρο 4: Εγγύηση

Η CANNA δεν εγγυάται ότι οι Πληροφορίες είναι ορθές, πρόσφατες ή πλήρεις, ούτε ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί αδιαλείπτως, ούτε ότι δεν θα περιέχει σφάλματα, ούτε ότι δεν γίνεται και δεν θα γίνει παράνομη χρήση του από τρίτους.

Άρθρο 5: Νομική ευθύνη

Με το παρόν η CANNA αποποιείται κάθε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, είτε άμεση είτε έμμεση, που θα προκληθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση του ιστοτόπου της ή/και θα αποτελεί συνέπεια αυτής της χρήσης. Συγκεκριμένα, η CANNA δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε βλάβη που θα προκύψει ή θα απορρέει κατά οποιονδήποτε τρόπο από δικές σας πράξεις, οι οποίες ενδεχομένως υποδεικνύονται από τις Πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπο, ή/και από την παράνομη χρήση του συστήματός της, συμπεριλαμβανόμενου και του ιστοτόπου, από τρίτους.

Άρθρο 6: Παραπομπές

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές προς ιστότοπους τρίτων με μορφή υπερσυνδέσμων, διαφημιστικών πλαισίων ή κουμπιών, για παράδειγμα. Η CANNA δεν έχει δικαιοδοσία σε αυτούς τους ιστότοπους. Η CANNA δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων.

Άρθρο 7: Ασφάλεια

Η CANNA λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να προστατεύει το σύστημά της από απώλειες ή/και κάθε μορφή παράνομης χρήσης. Η CANNA εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να το πετύχει αυτό, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας.

Άρθρο 8: Διάφορα

Η CANNA μπορεί να αλλάξει την παρούσα Αποποίηση Ευθυνών ανά πάσα στιγμή και ως εκ τούτου συνιστά να την συμβουλεύεστε τακτικά.

Η παρούσα Αποποίηση Ευθυνών υπόκειται στη νομοθεσία της Ολλανδίας. Τυχόν διαφορές θα επιλύονται στα αρμόδια δικαστήρια της Μπρέντα, στην Ολλανδία (Βόρεια Βραβάντη).