CANNA HYDRO

CANNA HYDRO

Το CANNA HYDRO είναι θρεπτικό διάλυμα για την καλλιέργεια φυτών σε συστήματα όπου το νερό της αποστράγγισης δεν επιστρέφει στη δεξαμενή θρεπτικών αλλά απομακρύνεται. Ένα πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι ότι χορηγούνται νέα θρεπτικά στα φυτά με κάθε τροφοδοσία. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ασθενειών. Επίσης, τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αυτά είναι κατά κύριο λόγο αδρανή. Αυτό σημαίνει ότι ούτε προσθέτουν θρεπτικά συστατικά στο διάλυμα ούτε αφαιρούν, επομένως επιτρέπουν την ακρίβεια στην καλλιέργεια.